Ochrona srodowiska naturalnego przed gospodarcza dzialalnoscia czlowieka

Zagadnienia bezpieczeństwa i kontroli funkcji w przemyśle są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca część maszyn, a i narzędzi jest pozostawiona do działania czynności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która przypisuje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, jakie są oddane do zysku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej dyrektywy jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była kluczowym etapem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat ludzie musieli zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w działanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do gruntu w odległościach, które są zagrożone wybuchem na wielkości i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych przeznaczonych do korzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na podstawie starego podejścia, były połączone wyłącznie z narzędziami elektrycznymi, jakie potrzebowały wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu dopiero w połowie przypadków. W związku z ostatnim, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilka odpowiednie do zdobycia maksymalnego zakresu ochrony, który stanowi wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.